عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه

کارفرما : شرکت سیمان خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ساختمان صنعت ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 اجرای عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه

اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه
جدول کلیه پروژه ها