تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب

کارفرما : شرکت ارجان صنعت فارس خوزستان
مشاور : خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان
نوع قرارداد : تامین (P)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 تأمین تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب کارخانه سیمان العماره عراق

جدول کلیه پروژه ها
اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی