عملیات ساختمانی پست برق

کارفرما : شرکت سیمان داراب
مشاور : شرکت سیمان داراب
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 تأمین و اجرای عملیات ساختمانی پست برق کارخانه

تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت
تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت