عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان خوزستان
مشاور : مهندسین مشاور ساختمان صنعت ایران
نوع قرارداد : طراحی ، تامین و نصب و راه اندازی (EPC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 طراحی ، تأمین و اجرای مهمانسراهای مدیریتی کارخانه

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب
سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت