طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت

کارفرما: شرکت سیمان نیزار قم
مالک طرح: شرکت سیمان نیزار قم
نوع قرارداد: طراحی، تامین، اجرا (EPC)
پیشرفت پروژه: تحویل موقت

طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره 2000 مترمکعبی مازوت به همراه لوله کشی ارتباطی تا خطوط موجود و سیستم پیش گرمایش

طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ
طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده