طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده

کارفرما: صنايع شيشه آذر مينا جام
مالک طرح: صنايع شيشه آذر مينا جام
نوع قرارداد: طراحی، تامین (EP)
پیشرفت پروژه: تحویل قطعی

طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده

طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت
اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن