طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ

کارفرما: شرکت سیمان فراز فیروزکوه
مالک طرح: شرکت سیمان فراز فیروزکوه
نوع قرارداد: طراحی، اجرا (EC)
پیشرفت پروژه: در حال اجرا

طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ

طراحی مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جمعی
طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت