طراحی مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جمعی

کارفرما: شرکت صنایع سیمان غرب
مالک طرح: شرکت صنایع سیمان غرب
نوع قرارداد: طراحی
پیشرفت پروژه: تحویل موقت

طراحی فونداسیون و مخزن ذخیره مازوت 10،000 متر مکعبی و تاسیسات جنبی آن

اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن تولید و سیلوهای مواد خام و سنگ شکن
طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ