اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن

کارفرما : شرکت صنعتی بهشهر
مالک طرح  : شرکت صنعتی بهشهر
نوع قرارداد : تامین مصالح و اجرا (PC)
پیشرفت پروژه : در حال اجرا

اجرای عملیات ساختمانی زیرسازی، فونداسیون، اسکلت فلزی، ساخت تجهیزات و مخازن کربن استیل و استینلس استیل و عملیات معماری واحد بی بوسازی 600 تنی روغن

طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده
تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه