تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان تیس چابهار
مالک طرح  : شرکت سیمان تیس چابهار
نوع قرارداد : نصب و راه اندازی (C)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای تأسیسات پمپ خانه آب، کمپرسورخانه، پمپ خانه تخلیه و انتقال مازوت و کانال های انتقال تا مصرف کننده

اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن
لوله، اتصالات و شیر آلات خط انتقال گاز کارخانه