سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت

کارفرما : شرکت سیمان ساوه
مشاور : شرکت سیمان ساوه
نوع قرارداد : طراحی (E)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 طراحی سیسستم اطفاء حریق فوم مخازن مازوت کارخانه

عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه
تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید