ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد

کارفرما : تعاونی مسکن مهندسین برق استان تهران
مشاور : سازمان نوسازان جنوب شرق تهران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساخت 40 واحد ساختمان مسکونی در دو بلوک 7 طبقه

مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت