ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب

کارفرما : شرکت سیمان ایلام
مشاور : مهندسین مشاور سازه اندیشان
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی طرح توسعه سیمان ایلام شامل : کمپرسورخانه ، مخزن و پمپ خانه آب گرم برگشتی ، پمپ خانه تخلیه و
انتقال مازوت ، پمپ خانه آتش نشانی ، مخازن بتنی آب و …

اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه
ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه