تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت

کارفرما : شرکت سیمان نیزارقم
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : طراحی ، تامین (EP)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 طراحی ، تأمین و همکاری در راه اندازی تجهیزات اطفاء حریق مخازن سوخت

عملیات ساختمانی پست برق
تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب