تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت

کارفرما : شرکت سیمان ساوه
مشاور : شرکت سیمان ساوه
نوع قرارداد : تامین (P)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 تأمین و همکاری در راه اندازی تجهیزات اطفاء حریق مخازن سوخت کارخانه

عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه
عملیات ساختمانی پست برق