تجهیزات ابزاردقیق آب و فاضلاب تهران

کارفرما : شرکت توان تصفیه تهران
مشاور : شرکت توان تصفیه تهران
نوع قرارداد : تامین (P)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 تأمین تجهیزات ابزار دقیق آب و فاضلاب تهران

تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید
عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه