تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب

کارفرما : شرکت سیمان مند دشتی
مشاور : شرکت ساپنا
نوع قرارداد : تامین (P)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

 تأمین تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب کارخانه

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی
عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه