تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید

کارفرما : شرکت صنایع بسته بندی اسپندار
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

تأمین و اجرای تأسیسات کانال های انتقال و کمپرسور خانه هوای فشرده

سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت
تجهیزات ابزاردقیق آب و فاضلاب تهران