طراحی و مشاوره مهندسی طرح احداث واحد بی بو روغن

کارفرما : شرکت صنعتی بهشهر
مالک طرح : شرکت صنعتی بهشهر
نوع قرارداد : طراحی و مهندسی (E)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

طراحی و مشاوره مهندسی طرح جایگزینی واحد بی بو روغن

عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری
مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت