اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان اکباتان
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی و مکانیکی شبکه انتقال و تصفیه خانه فاضلاب انسانی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه
مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت