اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن تولید و سیلوهای مواد خام و سنگ شکن

کارفرما: شرکت راهکار ساختمان اسپندار
مالک طرح: شرکت راهکار ساختمان اسپندار
نوع قرارداد: تامین و اجرا
پیشرفت پروژه: تحویل موقت

اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن تولید، سیلوهای مواد اولیه و فونداسیون سنگ شکن و تجهیزات جنبی کارخانه ملات خشک اسپندار

طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل کارخانه سیمان فراز فیروزکوه
طراحی مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جمعی