اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان مارگون
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی ، الکتریکال و تاسیسات کلیه ساختمان های جنبی و اداری کارخانه

اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه
اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه