اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه

کارفرما : شرکت سیمان کیاسر
مشاور : مهندسین مشاور طراحی صنعتی ایران
نوع قرارداد : تامین و نصب و راه اندازی (PC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات ساختمانی ، الکتریکال و تاسیسات ساختمان های جنبی کارخانه شامل : پست اصلی و پست های جنبی برق، تصفیه خانه فاضلاب، پمپ خانه مازوت ، بارگیرخانه و …

مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت
اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه