اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی

کارفرما : شرکت کروپ ایران
مشاور : شرکت کروپ ایران
نوع قرارداد : تامین (EPC)
پیشرفت پروژه : تحویل قطعی

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی

تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب
تجهیزات آبرسانی و تصفیه آب