طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل کارخانه سیمان نیزار قم

طراحی، تامین و اجرای مخازن و سالن های استقرار تجهیزات نیروگاه دیزل کارخانه سیمان فراز فیروزکوه

اجرای فونداسیون و اسکلت فلزی سالن تولید و سیلوهای مواد خام و سنگ شکن

طراحی مخزن 10،000 متر مکعبی مازوت و تاسیسات جمعی

طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ

طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت

اجرای عملیات ساختمانی و اسکلت فلزی و ساخت تجهیزات واحد بی بوسازی روغن

تأسیسات مکانیکی آب، هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

عملیات ساختمانی مجتمع مسکونی و تجاری

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی

عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه

تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده خط تولید

عملیات ساختمانی توسعه بارگیرخانه

عملیات ساختمانی پست برق

بخشی از فونداسیون های خط تولید

اقلام و تجهیزات تاسیسات مکانیکی آب و هوای فشرده و سوخت رسانی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های جنبی کارخانه

اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه

مخزن 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

ساخت 4 عدد ساختمان مسکونی در 7 طبقه و 40 واحد

مخازن 5 و 2/5 میلیون لیتری ذخیره مازوت

اجرای عملیات ساختمانی ساختمان های اداری کارخانه

شبکه انتقال فاضلاب انسانی

ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی انبار مرکزی کارخانه

اجرای عملیات ساختمانی ساختمانهای جنبی کارخانه

ساختمانهای جنبی طرح توسعه کارخانه سیمان به همراه مخازن بتنی آب

ساخت و نصب اسکلت فلزی و عملیات ساختمانی کارگاه ساخت کارخانه

سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه