طراحی و اجرای انبار صادراتی جامبوبگ

طراحی و تامین مصالح و ساخت و نصب مخزن ذخیره مازوت

طراحی و تامين مخازن ذخيره و پمپ خانه تخليه و انتقال سوخت و كانال های انتقال تا مصرف كننده

طراحی و مشاوره مهندسی طرح احداث واحد بی بو روغن

اجرای عملیات بازسازی ساختمان دفتر مرکزی

عملیات ساختمانی مهمانسراهای مدیریتی کارخانه

سیستم اطفاء و شبکه آتش نشانی مخازن سوخت

تجهیزات اطفاء حریق مخازن مازوت

اجرای مکانیکال و ساختمانی شبکه انتقال و سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه

سیستم تصفیه فاضلاب انسانی کارخانه